ประกาศผลการตรวจสอบฯ ซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูประจำหอประชุมฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/11/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
..............................................

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมค่าติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด   โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา  จำนวน 3  ราย  ดังนี้
จากการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 ข้อ 15 ตรี ประกอบกับข้อ 15 จัตวา  ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน   3   ราย   ดังนี้
1. บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท สินทวีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.จี อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

โดยกำหนดเปิดซองส่วนที่  2  ในวันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน  2559  เวลา 10.00 น.  
ณ   ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    2   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >