ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2016
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ผลการสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูง
ประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน  1 ชุด
---------------------------------------------

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟฟ้าแรงสูงประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน  1 ชุด เอกสารสอบราคาเลขที่ ส2/2560  ลงวันที่  17 ตุลาคม  2559 นั้น 

ปรากฏว่า บริษัท สินทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรายละเอียดครบถ้วนตรงตามข้อกำหนด   และเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 936,250.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบภายใน  60 วัน , ยืนราคา 60 วัน และรับประกันชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >