ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบันฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2016
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ผลการสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน (Ring Main Unit)  
พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
---------------------------------------------

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน (Ring Main Unit)  พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เอกสารสอบราคาเลขที่ ส3/2560  ลงวันที่  17 ตุลาคม  2559 นั้น 

ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็ม.ที.จี อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง  เสนอรายละเอียดครบถ้วนตรงตามข้อกำหนด และเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 649,704.- บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบภายใน  60 วัน , ยืนราคา 60 วัน และรับประกันชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >