ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/02/2017
ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
download เอกสาร


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >