ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/03/2017
ร่าง ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร 
 
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >