ร่างประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/10/2017

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

download เอกสาร 

1.  TOR การซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

2.  BOQ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เอกสาร 1)

3.  BOQ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เอกสาร 2)  

4.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

5.  ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >