ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหน่วยงานของรัฐ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหน่วยงานของรัฐ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหน่วยงานของรัฐ

 

2. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3

 

3. ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3

 

4. BOQ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >