ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 43 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/12/2017

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 43 เครื่อง

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

download เอกสาร

 

1. ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 43 เครื่อง

 

2. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 43 เครื่อง

 

3. รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 43 เครื่อง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >