ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/01/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง

 

2. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง

 

3. รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >