ร่าง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษาฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/01/2018
ร่าง ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร 
 
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >