ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมค่าติดตั้ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมค่าติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมค่าติดตั้ง

 

2. รายละเอียดระบบกล้องวงจร

 

3. ราคากลางระบบกล้องวงจร

 

4. ผังการติดตั้ง

 

5. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

6. แบบฟอร์ม แสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >