ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

 

2. รายละเอียดชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

 

3. ราคากลางชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >