ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/02/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน

 

2. TOR จ้างปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์

 

3. ราคากลางงานปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์

 

4. แปลนปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์

 

5. BOQ ปรับปรุงหอสมุดสุขุม นวพันธ์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >