ร่างประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ Database พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/02/2018

ร่าง

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ Database พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ Database พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง

 

2. TOR Server และ Software

 

3. ราคากลางServer และ  Software

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >