ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์อาคารนันทนา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์

อาคารนันทนาการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ อาคารนันทนาการ

 

2. รายละเอียดขอบเขตจ้างปรับปรุงพื้นห้องน้ำ(TOR)

 

3. ราคากลางห้องน้ำเดิม

 

4. แผนผัง อาคารนันทนาการ ส่วนที่ 1

 

5. แผนผัง อาคารนันทนาการ ส่วนที่ 2

 

6. BOQ จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำเดิม

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >