ประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ Database พร้อมอุปกรณ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุด Server และ Software สำหรับ Application และ Database พร้อมอุปกรณ์

 

2. รายละเอียดขอบเขต Server และ Software (TOR)

 

3. ราคากลาง Server และ  Software

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >