ยกเลิกประกวดราคาราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เห็นสมควรยกเลิกโดยขอทบทวนรายละเอียดและราคากลางใหม่

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >