ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/03/2018

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบันครั้งที่ 2

 

2. รายละเอียดปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

3. ราคากลางปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

4. ผังบ่อบำบัด

 

5. แบบ BOQ ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >