ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

2. รายละเอียดจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

 

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา(BOQ)

 

5. ผังบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >