ร่างประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2018

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

2. รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

3. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

4. แบบงานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

5. BOQ. งานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

6BOQ. เปล่างานจ้างปรับปรุงท่อประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >