ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 27 เครื พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2018

 

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 27 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 27 เครื่อง

 

2. รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง

 

3. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >