ปลี่ยนแปลงแผนการซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >