ร่างระกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

2. ขอบเขตงานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

3. ราคากลางระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

4แบบและแผนผังการติดตั้งระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

5. BOQ งานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

6. BOQ เปล่า งานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >