ร่างประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/03/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

 

2. รายละเอียด ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

 

3. ราคากลาง ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >