ร่างประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งท พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/03/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคา จ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 

2. รายละเอียด งานจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 

3. ราคากลาง งานจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >