เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Passport) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Passport)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Passport)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >