ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Journals พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Journals

ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ John Wiley & Sons, Inc.

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Journals

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >