ประกวดราคาซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า (ครั้งที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)

 

2. รายละเอียดระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)

 

3. ราคากลางระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)

 

4BOQ งานระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า ครั้งที่ 2

 

5. BOQ เปล่า งานระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >