ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาค พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/04/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารี

กับอาคารชุบ กาญจนประกร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

4แบบทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

5. รายการประกอบแบบทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

6BOQ งานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

7BOQ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >