ยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/04/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

     เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิสำหรับสถาบันการศึกษา

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >