ร่างประกวดราคาปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/04/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

 

4รายละเอียดประกอบแบบ

 

5. รายละเอียดรูปแบบของสตูดิโอ ( File 01  l File 02  l File 03  l File 04  l File 05  l File 06  l File 07  )

 

6ตารางกำหนดรายละเอียด/ราคากลางครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกเสียง

 

7ปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ File 01  l File 02  l File 03  l File 04  )

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >