ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform

สำหรับรองรับบริหารจัดการพลังงานพร้อมค่าพัฒนาและติดตั้ง ระบบ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ Cloud Platform ครั้งที่ 2

 

2. ขอบเขตงานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

3. ราคากลางระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

4แบบและแผนผังการติดตั้งระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

5. BOQ งานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

6. BOQ เปล่า งานระบบสารสนเทศ Cloud Platform

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >