ยกเลิกงานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้า พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกงานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านตลาดการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

     เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดบริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกงานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านตลาดการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >