ประกวดราคาปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/06/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

 

4รายละเอียดประกอบแบบ

 

5. รายละเอียดรูปแบบของสตูดิโอ

 

6ตารางกำหนดรายละเอียด/ราคากลางครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกเสียง

 

7BOQ ปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >