ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(iPad) จำนวน 26 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

 

2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

 

3. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) จำนวน 26 เครื่อง

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >