ร่างประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/08/2019

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ครั้งที่ 2

 

2. คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

3. ราคากลางชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >