ผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/01/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) จำนวน 1 เครื่อง 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว

ผลปรากฎว่า บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

 

download ประกาศ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >