ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์

 

 

 

 

          ผู้ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >