ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

4. BOQ จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย

 

5. BOQ เปล่าจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย

   

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >