ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า3,500Lumens จำ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens

 

2. คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens

 

3. ราคากลางเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >