ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ (3) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/01/2009
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสิทธิภาพของ E-University
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

download ประกาศ

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >