ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

2. รายละเอียดของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >