ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

2. คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >