ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

2. คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

3. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >