ยกเลิกการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์

 

 

     เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >