ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล 47 เครื่อง ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง ครั้งที่ 2

 

2. คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 

3. ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >