ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก(คร้้งที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

จำนวน 1 ชุด (คร้้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router) (คร้้งที่ 2)

 

2. รายละเอียดของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >