ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/04/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

 

     เนื่องจาก ผู้ขายทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้อง

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >