ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/04/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

 

     เนื่องจาก ผู้ขายทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้อง

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >