ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์ คร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 2

 

2. ขอบเขตของงานครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

3. คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

4. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >